1. Administratorem danych osobowych jest:

TRIHOUSE Architektura Krzysztof Gajda z siedzibą ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź

NIP 7272404198, tel.: 793 170 507, email: biuro@trihouse.pl

 

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, udzielania odpowiedzi na zapytania i przesyłania ofert

 

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi

 

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT:

Home.pl, ul. Zbożowa 470-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252 Regon: 811158242

WebWaver Maciej Czajkowski, ul. Bema 83/73, 01-233 Warszawa, NIP 522-279-18-84, REGON 145888958.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych

 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

 

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą

 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych